آسمانی ها روایت پرواز است، روایت عروج آنها که همیشه هستند